Samma beprövade
innehåll – nu i
pulverinhalator vid KOL*1

  • DPI med praktisk inhalationsräknare1
  • Fast trippelberedning med extrafin formulering1,2
  • Dosering två gånger dagligen1,2
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Ännu ett steg för en mer individuellt anpassad behandling*1

Nu finns även Trimbow Nexthaler – samma fasta trippelkombination (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar, i pulverinhalator (DPI).1 Trimbow Nexthaler är godkänd som underhållsbehandling för patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och ett alternativ för de patienter som föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform (DPI).*1

Boka möte
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Gör det lättare att välja rätt

Vid behandling av KOL är det inte bara viktigt att välja rätt läkemedel. Val av inhalator och regelbunden uppföljning av patientens inhalationsteknik måste också vägas in för att säkerställa sjukdomskontroll och compliance.3 Med Trimbow Nexthaler kan du nu erbjuda ett alternativ för de patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA och som kan ha nytta av att ta sitt läkemedel i pulverform.1

Effekt du känner till

Den fasta trippelkombinationen i Trimbow Nexthaler godkändes i EU baserat på TRI-D-studien som konstaterade likvärdig effekt och säkerhet som vid den tidigare pMDI-formuleringen hos patienter med måttlig till svår KOL.4 Data från tre tidigare kliniska studier (TRILOGY, TRINITY och TRIBUTE) har redan fastställt att trippelterapin i pMDI-formulering är en väl tolererad behandling för patienter i samma patientgrupp.5

Minskar risken för exacerbationer5

vs ICS/LABA (p=0,005), vs LABA/LAMA (p=0,043), vs ICS/LABA + LAMA, inga skillnader observerades vid jämförelse mellan BDP/FF/G med trippelkombinationen extempore av beklometasondipropionat och formoterol i fast kombination plus tiotropium (frekvens av måttliga/svåra exacerbationer: 0,46 jämfört med 0,45 händelser per patient/år), vs LAMA (p=0,003)

Förbättrar livskvaliten5

vs LAMA (p<0,0001), vs LABA/LAMA (p≤ 0,001), vs ICS/LABA (p= 0,029), beträffande förbättring av livskvalitet (mätt med Saint George Respiratory Questionnaire – SGRQ – total poäng).

Förbättrar lungfunktionen5

vs LAMA (p< 0,001), vs LABA/LAMA (p=0,018), vs ICS/LABA + LAMA, inga skillnader observerades vid jämförelse mellan BDP/FF/G och trippelkombinationen extempore av beklometasondipropionat och formoterol i fast kombination plus tiotropium (skillnad på 3 ml i FEV1 före dos efter 52 veckors behandling).

Ung flicka som syns bakifrån på strand

TRI-D-studien på några minuter

Här kan du ta del av en summering av den non inferiority-studie som ligger bakom det nya godkännandet för Trimbow Nexthaler.1,4

Smart inhalationsräknare säkerställer korrekt inhalation

Trimbow Nexthaler är en andningsdriven inhalator med inhalationsräknare. Det betyder att dosen endast levereras när en optimal inspiratorisk flödeshastighet uppnåtts och att antalet inhalationer först räknas ned då patienten inhalerat sitt läkemedel på rätt sätt. Till skillnad från inhalatorer med dosräknare påverkas heller inte räkneverket vid stängning av locket. Om patienten har öppnat inhalatorn men inte inhalerat och skyddslocket stängs går dosen tillbaka till pulverbehållaren i inhalatorn och nästa dos kan inhaleras säkert. Detta gör det lättare för patienten att hålla koll på sin medicinering.†1

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Extrafina partiklar – når både stora och små luftvägar6,7

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar som ger icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).1,2

Detta betyder att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.1-5

Nedanstående bilder visar lungor som behandlats med extrafin beredning av BDP/FF/G jämfört med en icke extrafin beredning av FluF/vi/UMEC. Högre deponering i små luftvägar med lägre C/P-kvot uppnåddes med alla tre substanser för BDP/FF/G jämfört med FluF/vi/UMEC. ‡6,7

Trimbow extrafina partiklar

Icke extrafina partiklar flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol

Guide och
behandlingsriktlinjer

Här kan du ladda ner en kortfattad guide om behandling vid KOL. Du hittar också en länk till den senaste rapporten från GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2021.

Chiesis Trimbow sprayinhalator för Astma-KOL

Trimbow inhalationsspray

Nu även för dina astmapatienter!

Läs mer om Trimbow Spray
Kvinna står vid staket vid havet

Vill du veta mer?

Här kan du anmäla intresse för att ta del av nyheter och inbjudningar inom våra terapiområden KOL och astma.

Anmäl dig här