Alternativet för de KOL-patienter
som föredrar att ta sitt
läkemedel i pulverform*1

  • Pulverinhalator (DPI) med praktisk inhalationsräknare1
  • Fast trippelberedning med extrafin formulering1
  • Dosering två gånger dagligen1
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Har du klickat med inhalatorn?

Med ett klick från Trimbow NEXThaler kan du vara säker på att hela dosen har blivit avgiven. Läs mer om inhalationsklicket och vad det kan betyda för dig och dina KOL-patienter här.1,2,3

Läs mer

För individuellt anpassad behandling*1

Vid behandling av KOL är det inte bara viktigt att välja rätt läkemedel. Val av inhalator och regelbunden uppföljning av patientens inhalationsteknik måste också vägas in för att säkerställa sjukdomskontroll och följsamhet4. Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda ett alternativ för de patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA och som föredrar eller kan ha nytta av att ta sitt läkemedel i pulverform1.

Boka möte
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Smart inhalationsräknare bekräftar korrekt hantering

Trimbow NEXThaler är en andningsdriven inhalator med inhalationsräknare. Det betyder att hela dosen avges när rätt inspiratorisk flödeshastighet nåtts och att antalet doser räknas ner först efter att patienten inhalerat genom inhalatorn. När detta görs på rätt sätt, hörs ett bekräftande inhalationsklick från NEXThaler.1

Till skillnad från inhalatorer med dosräknare påverkas heller inte räkneverket vid stängning av locket. Om patienten har öppnat inhalatorn men inte inhalerat och skyddslocket stängs går dosen tillbaka till pulverbehållaren i inhalatorn.1 Detta gör det lättare för patienten att hålla koll på sin medicinering.

Effekt du känner till

Den fasta trippelkombinationen i Trimbow NEXThaler godkändes i EU baserat på TRI-D-studien som konstaterade likvärdig effekt och säkerhet som vid den tidigare pMDI-formuleringen hos patienter med måttlig till svår KOL5. Tre kliniska studier; TRILOGY, TRINITY och TRIBUTE, har fastställt effekt och säkerhet vid trippelterapin i pMDI-formulering.1

Minskade risken för exacerbationer1

Minskade med 23 % vs BDP/FF (frekvens: 0,41 jämfört med 0,53 händelser per patient/år, p=0,005).
Minskade med 15 % vs indakterol/glykopyrronium (IND/G) (frekvens 0,50 jämfört med 0,59 händelser per patient/år, p=0,043).
Minskade med 20 % vs triotropium (frekvens: 0,46 jämfört med 0,57 händelser per patient/år, p=0,003).
Inga skillnader observerades vid jämförelse mellan BDP/FF/G med trippelkombinationen extempore av beklometasondipropionat och formoterol i fast kombination plus tiotropium (frekvens av måttliga/svåra exacerbationer: 0,46 jämfört med 0,45 händelser per patient/år).

Förbättrade livskvaliteten1

Jämfört med BDP/FF, IND/G och tiotropium (mätt med St. George’s Respiratory Questionnaire – SGRQ – total poäng).

Förbättrade lungfunktionen1

Trimbow förbättrade FEV1 före dos efter 26 och 52 veckors behandling jämfört med BDP/FF och jämfört med tiotropium, (p<0,001). Genomsnittlig FEV1 före dos under 52 veckor förbättrades jämfört med IND/G (p=0,018).

Ung flicka som syns bakifrån på strand

TRI-D-studien på några minuter

Här kan du ta del av en summering av den non inferiority-studie som ligger bakom godkännandet för Trimbow NEXThaler.1,5

Simulering visar att extrafina partiklar når både stora och små luftvägar6-12

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).1,13

Den extrafina formuleringen gör att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.6-12

Bilderna nedan visar en modellering och behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulerad som extrafina partiklar jämfört med FLuF/VI/UMEC utan extrafina partiklar i luftvägarna, baserat på HRCT-skanningar från 20 patienter med svår till måttlig KOL10. Bilderna visar utbredd och perifer lungdeponering av extrafina BDP/FF/G-partiklar, även i de små luftvägarna, medan FluF/VI/UMEC-formuleringen utan extrafina partiklar visar begränsad perifer deponering. FRI har visat god överensstämmelse med scintigrafi i ett större antal studier.10

Trimbow BDP/FF/G (beklometasondipropionat/ formoterol/glykopyrronium) med extrafina partiklar

FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)
utan extrafina partiklar

Behandlingsriktlinjer

Här hittar du en länk till den senaste rapporten från GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2023.

Trimbow inhalationsspray i två styrkor

Trimbow inhalationsspray finns i två styrkor. En medelhög dos (87/5/9) för behandling vid KOL och astma, och en hög dos (172/5/9) för behandling av astmapatienter i behov av ökad symtomkontroll trots behandling med högdos ICS/LABA.†‡13

Läs mer om Trimbow Spray
Kvinna står vid staket vid havet

Vill du veta mer?

Här kan du anmäla intresse för att ta del av nyheter och inbjudningar inom våra terapiområden KOL och astma.

Anmäl dig här